Algemene Voorwaarden Teambuilding Nation

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen met de volgende betekenissen gebruikt:

a) Bedrijf: Teambuilding Nation.

b) Klant: de persoon, organisatie of rechtspersoon die teambuilding activiteiten van het Bedrijf afneemt.

c) Activiteiten: alle door het Bedrijf aangeboden teambuilding activiteiten, evenementen alsmede sportieve recreatievormen, diensten en/of faciliteiten die door het Bedrijf worden aangeboden ten behoeve van de Klant.

d) Locatie: de plaats waar de Activiteiten worden gehouden, zoals aangegeven door de Klant.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van het Bedrijf met betrekking tot de Activiteiten, alsmede vooraf genoemde waarop het bedrijf deze van toepassing heeft verklaard. Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op eerdergenoemde die derden, namens Bedrijf, tot uitvoering worden gebracht.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen het Bedrijf en de Klant.
 3. Toepassing van deze voorwaarden worden aanvaard door het aangaan van een aanbieding, offerte en/of overeenkomst, alsmede bij het feitelijk deelnemen aan Activiteiten.

 

Offertes en overeenkomsten

 1. Alle offertes en aanbiedingen van het Bedrijf zijn een vrijblijvende uitnodiging aan Klant om tot overeenkomst met Bedrijf over te gaan, aan de uitgebrachte offertes en aanbiedingen kunnen op geen wijze enig recht worden ontleend als de aangeboden diensten en/of producten in gehele en/of gedeeltelijke vorm in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 2. Bedrijf kan niet worden gehouden aan een offerte en/of aanbieding indien Klant redelijkerwijs kan vermoeden dat deze en/of een onderdeel van deze, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Bij samengestelde offerte en/of aanbiedingen kan Bedrijf niet worden verplicht tot het verrichten en een gedeelte van de opdracht indien aangeboden niet in geheel wordt aanvaard.
 4. Alle door Bedrijf vermelde bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Alle offertes en aanbiedingen van Bedrijf zijn 20 dagen geldig tenzij anders aangegeven.
 6. Een overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant schriftelijk akkoord gaat met de offerte van het Bedrijf.
 7. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen het Bedrijf en de Klant.

Betaling, rente en incassokosten

 1. Betaling vindt plaats op een door Bedrijf opgegeven rekeningnummer of op een andere door Bedrijf aangegeven wijze. Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bedrijf behoudt zich het recht een aanbetaling vóór een nader door Bedrijf te bepalen datum te verlangen.
 3. Indien de Klant niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist; Klant is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand;
 4. Bedrijf is in geval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Voorts is de Klant gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.
 5. Lid 1 t/m 4 zijn ook van toepassing op variabele kosten zoals catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d., die achteraf door Bedrijf aan Klant doorberekend worden.
 6. Bedrijf behoudt zich het recht van deze betalingsvoorwaarden af te wijken

Annulering en wijziging

 1. Klant wordt aangeraden een annuleringsverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten. Zodoende is Klant verzekerd voor geldige redenen van annuleren welke veroorzaakt worden door onzekere gebeurtenissen.
 2. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en (bij voorkeur) aangetekend te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
 3. Tot tien dagen voor aanvangsdatum Activiteiten kan Klant, eenmalig 10% van het aantal opgegeven personen kosteloos annuleren. De 10% regeling geldt alleen voor groepen groter dan 14 personen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Bij annulering zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering zal Bedrijf de volgende kosten in rekening brengen:
  1. bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van Activiteiten: 35 % van de totale overeenkomst
  2. bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van Activiteiten: 85% van de totale overeenkomst
  3. bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de Activiteiten: 100% van de overeenkomst.
  4. Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van de Activiteiten blijft de Klant 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.
 5. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Bedrijf ten gevolge van de annulering de genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
 6. Bedrijf behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Bedrijf zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met de Activiteiten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van het Bedrijf.
 2. Het Bedrijf is gerechtigd om te handelen in geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, brand of andere onvoorziene omstandigheden die de Activiteiten onmogelijk maken of bemoeilijken. Het Bedrijf zal in geval van overmacht trachten een passende oplossing te bieden aan de Klant.
 3. Deelname aan de Activiteiten is op eigen risico van de deelnemers. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die voortvloeit uit deelname aan sport- en spelsituaties tijdens de Activiteiten, tenzij deze schade of letsel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van het Bedrijf.
 4. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van het Bedrijf tijdens de Activiteiten.
 5. Indien het Bedrijf aansprakelijk is voor enige schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekering van het Bedrijf in het desbetreffende geval uitkeert.

Vertrouwelijkheid en eigendom

 1. Het Bedrijf zal alle informatie die zij verkrijgt van de Klant vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de Klant.
 2. Alle materialen en informatie die door het Bedrijf worden verstrekt aan de Klant tijdens de Activiteiten, blijven eigendom van het Bedrijf en mogen niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Intellectuele eigendom

 1. Het Bedrijf behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de Activiteiten en de daarbij behorende materialen en informatie.
 2. Het is de Klant niet toegestaan om de Activiteiten of de daarbij behorende materialen en informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Beeldmateriaal

 1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal te verzamelen tijdens de Activiteiten.
 2. Het Bedrijf kan dit beeldmateriaal gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals publicatie op de website van het Bedrijf of op sociale media.
 3. De Klant verleent hierbij toestemming aan het Bedrijf om beeldmateriaal te verzamelen en te gebruiken zoals beschreven in punt 2.
 4. Indien de Klant bezwaar heeft tegen het gebruik van beeldmateriaal waarop de Klant of deelnemers herkenbaar in beeld zijn, dient de Klant dit voorafgaand aan de Activiteiten schriftelijk kenbaar te maken aan het Bedrijf.
 5. Het Bedrijf zal zich inspannen om in dat geval te voorkomen dat beeldmateriaal waarop de Klant of deelnemers herkenbaar in beeld zijn, wordt gebruikt voor promotionele doeleinden.

Klachten

 1. Indien de Klant een klacht heeft over de uitvoering van de Activiteiten, dient de Klant deze klacht zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan het Bedrijf, bij voorkeur tijdens de Activiteiten zelf. Met een uiterlijke termijn van 5 dagen na afloop van Activiteiten
 2. Het Bedrijf zal zich inspannen om de klacht van de Klant zo snel en adequaat mogelijk op te lossen.
 3. Indien de Klant niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan de Klant de klacht schriftelijk indienen bij het Bedrijf.
 4. Het Bedrijf zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een inhoudelijke reactie geven.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen het Bedrijf en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Slotbepalingen

 1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 2. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.
 3. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 16 maart 2023.